Thiruppa:vai - Audio

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

Note: The audio will be played in seperate window. Please allow pop-up window for this website if you don't get the audio player (check your browser's privacy/security settings).

 Pa:suram 1 - ma:rgalith thingal

 Pa:suram 2 - vayyaththu va:l vi:rga:l

 Pa:suram 3 - o:ngi ulagalanda

 Pa:suram 4 - a:zhi malai kanna:

 Pa:suram 5 - ma:yanai mannu

 Pa:suram 6 - pullum silambina ka:n

 Pa:suram 7 - ki:su ki:senru engum

 Pa:suram 8 - ki:zh va:nam

 Pa:suram 9 - thu:mani ma:dathth

 Pa:suram 10 - no:ththuch chuvarkkam

 Pa:suram 11 - kattrukkaravai

 Pa:suram 12 - kanaiththilam kaththerumai

 Pa:suram 13 - pullinva:y

 Pa:suram 14 - ungal puzhaikkadai

 Pa:suram 15 - elle: !  ilamkiliye:!

 Pa:suram 16 - na:yagana:y

 Pa:suram 17 - ambarame:! thanni:re:!

 Pa:suram 18 - undu madagaliththan

 Pa:suram 19 - kuththu vilakke:riyak

 Pa:suram 20 - muppaththu mu:var

 Pa:suram 21 - e:ththa kalangal

 Pa:suram 22 - angan ma: jna:nalaththarasar

 Pa:suram 23 - ma:ri malai muzhanjil

 Pa:suram 24 - anrivvulam

 Pa:suram 25 - oruththi magana:y

 Pa:suram 26 - ma:le: ! mani vanna:!

 Pa:suram 27 - ku:da:rai vellumsi:r

 Pa:suram 28 - karavaigal

 Pa:suram 29 - siththum siruka:le:

 Pa:suram 30 - vangakkadal