Thiruppa:vai Download pdf for parayana

(Pa:suram No.30)

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

30    Click to Play the sloka       
vangakkadal kadainda ma:davanai ke:savanai,
thingal thirumugaththu chche:yizhaiya:r senrirainji,
angapparai konda va:ththai, anipuduvai
painkamala thun theriyal pattar pira:n ko:dai sonna,
sangaththamizh ma:lai muppadum thappa:me:,
ingu ipparisuraippa:r i:rirandu ma:lvaraiththo:l,
sengan thirumugaththu chchelva ththiruma:la:l,
engum thiruvarul peththu imburuvar emba:va:y!