Thiruppa:vai Download pdf for parayana

(Pa:suram No.7)

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

7    Click to Play the sloka       
ki:su ki:senru engum a:nai chcha:ththan, kalandu
pe:sina pe:chcharavam ke:ttilaiyo: pe:y ppenne: !
ka:sum pirappum kalagalappa kai pe:rthu,
va:sa narum kuzhal a:ychchiyar, maththina:l
o:sai ppaduththa thayir aravam ke:ttilaiyo:,
na:yaga ppenbilla:y! na:ra:yanan mu:rthi,
ke:savanai ppa:davum ni: ke:tte: kidaththiyo:,
the:sam udaya:y! thira ve:lo:r emba:va:y!