Thiruppa:vai

(Pa:suram No.7)

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

   Click to Play the Paasura       
ki:su ki:senru engum a:naich cha:ththan kalandu,
pe:sina pe:chcharavam ke:ttilayo: pe:yp penne: !
ka:sum pirappum kalakalappa kaipe:rthu,
va:sanarum kuzhala:yich chiyar, maththina:l
o:saip paduththath thairaravam ke:ttilayo:
na:yagap penbilla:yi ! na:ra:yanan mu:rthy,
ke:savanaip pa:davum ni: ke:tte: kidaththiyo:
the:samudaya:y ! thirave:lo:remba:va:y