Sri Vishnu Sahasra Na:ma Stho:thram - Audio


Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

 Guru Pra:rthana

 Sri: Lakshmi Ashto:ththaram

 Pu:rva Pi:tika

 Sri Vishnu Sahasra Na:ma Stho:thram

 Utthara Pi:tika