Na:ma:vali


Na:ma:vali        1 - 100        101 - 200       201 - 300       301 - 400       401 - 500       501 - 600       601 - 700       701 - 800       801 - 900       901 - 1000      
1.  o:m visva:ya  namaha
2.  o:m vishnave:  namaha
3.  o:m vashatka:ra:ya  namaha
4.  o:m bhu:tha bhavya bhavath prabhave: (sarva se:shithvam) namaha
5.  o:m bhu:thakruthe:  namaha
6.  o:m bhu:thabhruthe:  namaha
7.  o:m bha:va:ya  namaha
8.  o:m bhu:tha:thmane:  namaha
9.  o:m bhu:thabha:vana:ya  namaha
10.  o:m pu:tha:thmane:  namaha
11.  o:m parama:thmane: (moksha pradathvam) namaha
12.  o:m muktha:na:m parama:gathaye:  namaha
13.  o:m avyaya:ya  namaha
14.  o:m purusha:ya  namaha
15.  o:m sa:kshine:  namaha
16.  o:m kshethrajnya:ya  namaha
17.  o:m akshara:ya  namaha
18.  o:m yo:ga:ya  namaha
19.  o:m yogavida:m ne:thre:  namaha
20.  o:m pradha:na purushe:swara:ya  namaha
21.  o:m na:rasimha vapushe:  namaha
22.  o:m srimathe:  namaha
23.  o:m ke:sava:ya  namaha
24.  o:m purusho:ththama:ya  namaha
25.  o:m sarva:ya  namaha
26.  o:m sarva:ya  namaha
27.  o:m siva:ya  namaha
28.  o:m sth:anave:  namaha
29.  o:m bhu:tha:daye:  namaha
30.  o:m avyaya:ya nidhaye:  namaha
31.  o:m sambhava:ya  namaha
32.  o:m bha:vana:ya  namaha
33.  o:m bharthre:  namaha
34.  o:m prabhava:ya  namaha
35.  o:m prabhave:  namaha
36.  o:m i:swara:ya  namaha
37.  o:m swayambhuve:  namaha
38.  o:m sambhave:  namaha
39.  o:m a:dithya:ya  namaha
40.  o:m pushkara:ksha:ya  namaha
41.  o:m maha:swana:ya  namaha
42.  o:m ana:di nidhana:ya  namaha
43.  o:m dha:thre:  namaha
44.  o:m vidhathre:  namaha
45.  o:m dhathuruththama:ya  namaha
46.  o:m aprame:ya:yaha  namaha
47.  o:m hrushi:ke:sa:ya  namaha
48.  o:m padmana:bha:ya  namaha
49.  o:m amaraprabhave:  namaha
50.  o:m viswakarmane:  namaha
51.  o:m manave:  namaha
52.  o:m thwashtre:  namaha
53.  o:m sthavishta:ya  namaha
54.  o:m sthavira:ya  namaha
55.  o:m dhruva:ya  namaha
56.  o:m agra:hya:ya  namaha
57.  o:m sa:swatha:ya  namaha
58.  o:m krishna:ya  namaha
59.  o:m lo:hitha:ksha:ya  namaha
60.  o:m prathardana:ya  namaha
61.  o:m prabhu:tha:ya  namaha
62.  o:m trikakubdhamne:  namaha
63.  o:m pavithra:ya  namaha
64.  o:m parasmai mangala:ya  namaha
65.  o:m i:sa:na:ya  namaha
66.  o:m pra:nada:ya  namaha
67.  o:m pra:na:ya  namaha
68.  o:m jye:shta:ya  namaha
69.  o:m sreshta:ya  namaha
70.  o:m praja:pathaye:  namaha
71.  o:m hiranyagarbha:ya  namaha
72.  o:m bhu:garbha:ya  namaha
73.  o:m ma:dhava:ya  namaha
74.  o:m madhusu:dana:ya  namaha
75.  o:m i:swara:ya  namaha
76.  o:m vikramine:  namaha
77.  o:m dhanvine:  namaha
78.  o:m me:dha:vine:  namaha
79.  o:m vikrama:ya  namaha
80.  o:m krama:ya  namaha
81.  o:m anuththama:ya  namaha
82.  o:m dura:dharsha:ya  namaha
83.  o:m kruthajnya:ya  namaha
84.  o:m kruthaye:  namaha
85.  o:m a:thmavathe:  namaha
86.  o:m sure:sa:ya  namaha
87.  o:m sarana:ya  namaha
88.  o:m sarmane:  namaha
89.  o:m visware:thase:  namaha
90.  o:m praja:bhava:ya  namaha
91.  o:m ahne:  namaha
92.  o:m samvathsara:ya  namaha
93.  o:m vya:la:ya  namaha
94.  o:m prathyaya:ya  namaha
95.  o:m sarvadarsana:ya  namaha
96.  o:m aja:ya  namaha
97.  o:m sarve:swara:ya  namaha
98.  o:m siddha:ya  namaha
99.  o:m siddhaye:  namaha
100.  o:m sarva:daye:  namaha
Na:ma:vali        1 - 100        101 - 200       201 - 300       301 - 400       401 - 500       501 - 600       601 - 700       701 - 800       801 - 900       901 - 1000