Sri Vishnu Sahasra Na:ma Stho:thram


Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

Slokas        1 - 10        11 - 20         21 - 30         31 - 40         41 - 50         51 - 60         61 - 70         71 - 80         81 - 90         91 - 100         101 - 108        
1     Click to Play the sloka        
visvam vishnur vashatka:ro: bhu:tha bhavya bhavath prabhuhu |
bhu:thakrud bhu:thabhrud bha:vo: bhu:tha:thma bhu:tha bha:vanaha ||
2     Click to Play the sloka        
pu:tha:thma parama:thma: cha muktha:na:m parama:gathihi |
avyayah purushas sa:kshi: kshe:thrajno: akshara e:va cha ||
3     Click to Play the sloka        
yo:go: yo:gavida:m ne:tha: pradha:na purushe:svaraha |
na:rasimhavapussri:ma:n ke:savah purusho:ththmaha ||
4     Click to Play the sloka        
sarvas sarvas sivas stha:nuhu bhu:tha:dir nidhiravyayaha |
sambhavo: bha:vano: bhartha: prabhavah prabhur i:svaraha ||
5     Click to Play the sloka        
svayambhu:s sambhur a:dithyah pushkara:ksho: maha:svanaha |
ana:di nidhano: dha:tha: vidha:tha: dha:thur uththamaha ||
6     Click to Play the sloka        
aprame:yo: hrushi:ke:sah padmana:bho: amaraprabhuhu |
visvakarma: manus thvashta: sthavishtas sthaviro: dhruvaha ||
7     Click to Play the sloka        
agra:hyas sa:svathah krushno: Io:hitha:kshah prathardanaha |
prabhu:thas thrikakubdha:ma pavithram mangalam param ||
8     Click to Play the sloka        
I:sa:nah pra:nadah pra:no: jye:shtas sre:shtah praja:pathihi |
hiranyagarbho: bhu:garbho: ma:dhavo: madhusu:danaha ||
9     Click to Play the sloka        
I:svaro: vikrami: dhanvi: me:dha: vi: vikramah kramaha |
anuththamo: dura:dharshaha kruthajnah kruthir a:thmava:n ||
10     Click to Play the sloka        
sure:sas saranam sarma visvare:tha:h praja: bhavaha |
ahas samvathsaro: vya:laha prathyayas sarva darsanaha ||
Slokas        1 - 10        11 - 20         21 - 30         31 - 40         41 - 50         51 - 60         61 - 70         71 - 80         81 - 90         91 - 100         101 - 108