Na:mas that look opposite


Ajaha - 96
X
1.      Sambhavaha - 31
Ve:da:ngaha - 132
X
2.      Avyangaha - 131
Animishaha - 216
X
3.      Nimishaha - 215
E:ka pa:th - 778
X
4.      Sahasra-pa:th - 229
Bruhad-Ru:paha - 273
X
5.      Naika-Ru:paha - 272
Bha:skara-Dyuthihi - 283
X
6.      Chandra-Amsuhu - 282
Vyaktha ru:pascha - 306
X
7.      Adrusyaha - 305
Krodha-kruth - 316
X
8.      Kro:dhaha: - 315
Vira:maha - 397
X
9.      Ra:maha - 396
Nayaha - 400
X
10.      Ne:yaha - 399
Nayaha - 400
X
11.      Anayaha - 401
Anarthaha - 432
X
12.      Arthaha - 431
Asath - 481
X
13.      Sath - 479
Ksharam - 482
X
14.      Sad aksharam - 480
Darpadaha - 718
X
15.      Darpaha: - 717
Ane:ka-mu:rthihi - 726
X
16.      Amu:rthima:n - 725
Naikaha - 731
X
17.      E:kaha - 730
Chalaha - 752
X
18.      Achalaha - 751
Me:dhajaha - 759
X
19.      Su me:dha:ha - 758
Sulabhaha - 823
X
20.      Durlabhaha - 783
Ane:ka-mu:rthihi - 726
X
21.      Amu:rthihi - 834
Bhaya na:sanaha - 838
X
22.      Bhaya kruth - 837
Bruhath - 840
X
23.      Anuhu - 839
Sthu:laha - 842
X
24.      Krusaha - 841
Nirgunaha - 844
X
25.      Guna bhruth - 843
Swadhruthaha - 847
X
26.      Adhruthaha - 846
Swadhruthaha - 847
X
27.      Adhruthaha - 846
Sabda sahaha - 912
X
28.      Sabda:thigaha - 911