తిరుప్పావై - 26వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
26    Click to Play the Paasura       
మాలే! మణివణ్ణా! మార్గழనీరాడువాన్,
మేలేయార్ శేయ్‌వనకళ్ వేండువన కేట్టియేల్,
ఞాలత్తైయెల్లామ్ నడుంగ ముఱల్వన,
పాలణ్ణ వణ్ణత్తు ఉన్ పాఞ్చశన్నియమే,
పోల్వన శంగంగళ్ పోయ్‌ప్పాడుడై యనవే,
శాలప్పెరుమ్ పరైయే పల్లాం డిశైప్పారే,
కోలవిళక్కే కొడియే వితానమే,
ఆలినిలైయాయ్! అరుళేలో రెమ్బావాయ్!