తిరుప్పావై - 25వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
25    Click to Play the Paasura       
ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱన్దు, ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరిక్కిలానాగి త్తాన్ తీంగు నినైన్ద,
కరుత్తై ప్పిழேపిత్తు కఞ్జన్ వయిత్తిల్,
నెరుప్పెన్న నిన్ఱ నెడుమాలే! ఉన్నై,
అరుత్తిత్తు వన్దోమ్ పఱై తరుదియాగిల్,
తిరుత్తక్క శెల్వముమ్ శేవగముమ్ యాంపాడి,
వరుత్తముమ్ తీర్‌న్దు మకిழన్దేలో రెమ్బావాయ్!A251