తిరుప్పావై - 24వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
24    Click to Play the Paasura       
అన్ఱు ఇవ్వులగ మళన్దాయ్! అడి పోత్తి,
శెన్ఱంగు తెన్ఱిలంగై శెత్తాయ్! తిఱల్ పోత్తి,
పొన్ఱ చ్చగడ ముదైత్తాయ్! పుకழ் పోత్తి,
కన్ఱు కుణిలా వెఱిందాయ్! కழల్ పోత్తి,
కున్ఱు, కుడైయా వెడుత్తాయ్! గుణమ్ పోత్తి,
వెన్ఱు పగై కెడుక్కుమ్ నిన్ కైయిల్ వేల్ పోత్తి,
ఎన్ఱెన్ఱున్ శేవగమే యేత్తి ప్పఱై కొళ్వాన్,
ఇన్ఱు యామ్ వన్దోం ఇఱంగేలో రెమ్బావాయ్!A241