తిరుప్పావై - 23వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
23    Click to Play the Paasura       
మారి మలై ముழுఞ్జిల్ మన్ని క్కిడన్దుఱంగుమ్
శీరియశింగ మరివిత్తు త్తీవిழிత్తు,
వేరిమయిర్ పొంగ వెప్పాడుమ్ పేర్‌న్దుదఱి,
మూరి నిమిర్‌న్దు ముழఙ్గి ప్పుఱప్పట్టు,
పోదరుమా పోలే నీ పూవైప్పూవణ్ణా,  ఉన్
కోయిల్ నిన్ఱు ఇంగనే పోన్దరుళి, క్కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాసనత్తిరున్దు, యామ్ వన్ద
కారియ మారాయ్ న్దరుళేలో రెమ్బావాయ్!