తిరుప్పావై - 22వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
22    Click to Play the Paasura       
అంగణ్ మాఞాల త్తరశర్, అభిమాన
బఙ్గమాయ్ వన్దు నిన్ పళ్ళికట్టిల్ కీழே,
శంగ మిరుప్పార్‌పోల్ వన్దు తలై ప్పెయ్‌దోమ్,
కింగిణి వాయ్‌చ్చేయ్‌ద తామరై ప్పూప్పోలే,
శెంగణ్ శిఱిచ్చిఱిదే యెమ్మేల్ విழிయావో,
తింగళు మాదిత్తియను మెழுన్దాఱ్పోల్,
అం కణ్ ఇరండుం కొండు ఎంగళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్,
ఎంగళ్ మేల్ శాప మిழிన్దేలో రెమ్బావాయ్