తిరుప్పావై - 21వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
21    Click to Play the Paasura       
ఏత్త కలంగళ్ ఎదిర్ పొంగి మీదళిప్ప,
మాత్తాదే పాల్ శొరియుమ్ వళ్ళల్ పెరుం పశుక్కళ్,
ఆత్త ప్పడైత్తాన్ మగనే! అఱివుఱాయ్,
ఊత్త ముడైయాయ్! పెరియాయ్! ఉలగినిల్
తోత్తమాయ్ నిన్ఱ శుడరే! తుయిలెழாయ్,
మాత్త్తారునక్కు వలి తొలైందు ఉన్ వాశఱ్కణ్,
ఆత్తాదు వన్దు ఉన్నడి పణియుమాపోలే,
పోత్తియామ్ వన్దోమ్ పుకழ்న్దేలో రెమ్బావాయ్!