తిరుప్పావై - 20వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
20    Click to Play the Paasura       
ముప్పత్తు మూవ రమరర్కు మున్ శెన్ఱు,
కప్పం తవిర్కుమ్ కలియే! తుయిలెழாయ్,
శెప్ప ముడైయాయ్! తిఱలుడైయాయ్ శేత్తార్కు
వెప్పం కొడుక్కుమ్ విమలా! తుయిలెழாయ్,
శెప్పెన్న మెన్‌ములై శెవ్వాయ్ శిఱుమరుంగుల్,
నప్పిన్నై నంగాయ్! తిరువే! తుయిలెழாయ్
ఉక్కముమ్ తట్టొళియుమ్ తన్దు ఉన్మణాళనై,
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలో రెమ్బావాయ్!A203