తిరుప్పావై - 29వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
29    Click to Play the Paasura       
శిత్తుం శిఱుకాలే వందున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్
పొత్తామరై యడియే పోత్తుం పొరుళ్ కేళాయ్!,
పెత్తం మేయ్‌త్తుణ్ణం కులత్తిల్ పిఱందు, నీ
కుత్తేవల్ ఎంగలై క్కొళ్ళామల్ పోగాదు,
ఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్ఱుగాణ్ గోవిందా!,
ఎత్తైక్కుం ఏழேழ పిఱవిక్కుం, ఉందన్నోడు
ఉత్తోమే యావోం ఉనక్కే నాం ఆట్చెయ్‌వోం,
మత్తై నం కామంగళ్ మాత్తేలో రెమ్బావాయ్!