తిరుప్పావై - 30వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
30    Click to Play the Paasura       
వంగక్కడల్ కడైంద మాదవనై కేశవనై,
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిழேయార్ శెన్ఱిరైంజి,
అంగప్పఱై కొండ వాత్తై అణిపుదువై
పైంక మల త్తణ్ తెరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై శొన్న,
శంగ త్తమిழ் మాలై ముప్పదుం తప్పామే,
ఇంగు ఇప్పరిశురైప్పార్ ఈరిరండు మాల్వరైత్తోళ్,
శెంగణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వ త్తిరుమాలాల్,
ఎంగుం తిరువరుళ్ పెత్తు ఇన్బురువ రెమ్బావాయ్!