తిరుప్పావై - 3వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
3    Click to Play the Paasura       
ఓంగి యులకళన్ద ఉత్తమన్ పేర్ పాడి,
నాంగళ్ నమ్‌పావైక్కు చ్చాత్తి నీరాడినాల్,
తీంగిన్ఱి నాడేల్లామ్ తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్‌దు
ఓంగు పెరుం శెన్నెలూడు కయలుగళ,
పూంగువళై ప్పోదిల్ ప్పొఱివణ్డు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరిన్దు శీర్త్తములై పత్తి
వాంగ, క్కుడమ్ నిఱైక్కుమ్ వళ్ళల్ పెరుమ్ పశుక్కళ్
నీంగాద శెల్వమ్ నిఱైన్దేలో రెమ్బావాయ్