తిరుప్పావై - 7వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
7    Click to Play the Paasura       
కీశుకీశె న్ఱెంగుం  ఆనైచ్చాత్తన్,  కలన్దు
పేశిన  పేచ్చరవమ్ కేట్టిలైయో పేయ్ ప్పెణ్ణే!
కాశుమ్ పిఱప్పుమ్ కలగలప్ప కైపేర్త్తు,
వాశనఱుం కుழలాయిచ్చియర్,  మత్తినాల్
ఓశైప్పడుత్త త్తయిరరవమ్ కేట్టిలైయో,
నాయగ ప్పెణ్బిళ్ళాయ్! నారాయణన్! మూర్త్తి!,
కేశవనై ప్పాడవుమ్ నీ కేట్టే కిడత్తియో,
తేశముడైయాయ్! తిఱవేలో రెమ్బావాయ్!A86