తిరుప్పావై - 9వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
9    Click to Play the Paasura       
తూమణిమాడత్తు చ్చుత్తుమ్ విళక్కెరియ,
తూపం కమழ త్తుయిలణై మేల్ కణ్వళరుమ్,
మామాన్ మకళే! మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిఱవాయ్,
మామీర్! అవళై ఎుழுప్పీరో,
ఉన్ మగళ్ దాన్ ఊమైయో? అన్ఱి చ్చెవిడో, అనన్దలో?
ఏమ ప్పెరున్దుయిల్ మన్దిర ప్పట్టాళో?
మామాయన్ మాదవన్ వైగున్దన్ ఎన్ఱెన్ఱు,
నామమ్ పలవుమ్ నవిన్ఱేలో రెమ్బావాయ్!