తిరుప్పావై - 10వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
10    Click to Play the Paasura       
నోత్తు చ్చువర్ క్కమ్ పుగుగిన్ఱ అమ్మనాయ్!
మాత్తముమ్ తారారో వాశల్ తిఱవాదార్,
నాత్త త్తుழாయ్ ముడి నారాయణన్, నమ్మాల్
పోత్త ప్పఱై తరుమ్ పుణ్ణియనాల్, పణ్డొరునాళ్
కూత్తత్తిన్ వాయ్‌వీழన్ద కుమ్బకరణనుమ్
తొత్తు మునక్కే పెరున్దుయిల్ తాన్ తన్దానో,
ఆత్త అనన్ద లుడైయాయ్! అరుంగలమే!
తేత్తమాయ్ వన్దు తిఱవేలో రెమ్బావాయ్