తిరుప్పావై - 11వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
11    Click to Play the Paasura       
కత్తు కఱవై క్కణఙ్గళ్ పల కఱన్దు,
శెత్తార్ తిఱలழிయ   చ్చెన్ఱు శెరుచ్చెయ్యుమ్,
కుత్త మొన్ఱిల్లాద కోవలర్‌దమ్  పొఱ్కొడియే!
పుత్తరవల్ గుల్ పునమయిలే! పోదరాయ్,
శుత్తత్తు త్తోழிమారెల్లారుమ్ వన్దు,  నిన్
ముత్తమ్ పుకున్దు ముకిల్ వణ్ణన్ పేర్ పాడ,
శిత్తాదే పేశాదే శెల్వప్పెండాట్టి, నీ!
ఎత్తుక్కుఱంగుమ్ పొరుళేలో రెమ్బావాయ్