తిరుప్పావై - 12వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
12    Click to Play the Paasura       
కనైత్తిళం కత్తెరుమై కన్ఱుక్కిరంగి,
నినైత్తు ములై వழிయే నిన్ఱు పాల్ శోర,
ననైతిల్లమ్ శేఱాక్కుమ్ నఱ్చెల్వన్ తంగాయ్!
పనిత్తలై వీழనిన్ వాశల్ కడైపత్తి,
శినత్తినాల్ తెన్నిలంగై క్కోమానై చ్చెత్త,
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుమ్ నీవాయ్ తిఱవాయ్,
ఇనిత్తా నెழுన్దిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కమ్,
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిన్దేలో రెమ్బావాయ్!A131