తిరుప్పావై - 13వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
13    Click to Play the Paasura       
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీణ్డానై ప్పొల్లావరక్కనై,
క్కిళ్ళి క్కళైన్దానై కీర్త్తిమై పాడిప్పోయ్,
పిళ్ళైక ళెల్లారుం పావైక్కళమ్ పుక్కార్,
వెళ్ళి యెழுన్దు వియాழி ముఱంగిత్తు,
పుళ్ళుమ్ శిలుమ్బినకాణ్! పోదరిక్కణ్ణినాయ్,
కుళ్ళక్కుళిర క్కుడైన్దు నీరాడాదే,
పళ్ళిక్కిడత్తియో పావాయ్! నీ నన్నాళాల్,
కళ్ళమ్ తవిర్‌న్దు కలన్గేలో రెమ్బావాయ్!