తిరుప్పావై - 14వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
14    Click to Play the Paasura       
ఉఙ్గళ్ పుழைక్కడై త్తోట్టత్తు వావియుళ్
శెఙ్గழுనీర్ వాయ్‌నెழకిన్దు ఆమ్బల్ వాయ్ కూమ్బిన కాణ్,
శెంగల్ పొడిక్కూరై వెణ్బల్ తవత్తవర్,
తంగళ్ తిరుక్కోయిల్ శంగిడువాన్ పోగిన్ఱార్,
ఎంగళై మున్నమ్ ఎழప్పువాన్ వాయ్ పేశుమ్,
నంగాయ్! ఎழన్దిరాయ్! నాణాదాయ్! నావుడైయాయ్!
శంగోడు శక్కర మేన్దుమ్ తడక్కైయన్,
పంగయక్కణ్ణానై ప్పాడేలో రెమ్బావాయ్