తిరుప్పావై - 15వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
15    Click to Play the Paasura       
ఎల్లే! ఇళంకిళియే! ఇన్న ముఱంగుదియో,
శిల్లె న్ఱழைయేన్మిన్ నంగైమీర్! పోదరుగిన్ఱేన్,
వల్లై ఉన్‌కట్టురైగళ్ పండేయున్ వాయఱిదుమ్,
వల్లీర్‌గళ్ నీంగళే నానేదా నాయిడుగ,
ఒల్లై నీ పోదాయ్! ఉన్నక్కెన్న వేఱుడైయై,
ఎల్లారుమ్ పోన్దారో? పోన్దార్ పోన్దెణ్ణిక్కొళ్,
వల్లానై కొన్ఱానై మాత్తారై మాత్తழிక్క
వల్లానై, మాయనై ప్పాడేలో రెమ్బావాయ్