తిరుప్పావై - 16వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
16    Click to Play the Paasura       
నాయగనాయ్ నిన్ఱ నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే! కొడిత్తోన్ఱుమ్ తోరణ
వాశల్ కాప్పానే!, మణిక్కదవమ్ తాళ్ తిఱవాయ్,
ఆయర్ శిఱుమియరోముక్కు, అఱై పఱై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నలే వాయ్‌నేర్‌న్దాన్,
తూయోమాయ్ వన్దోమ్ తుయిలెழప్పాడువాన్,
వాయాల్ మున్నమున్నమ్ మాత్తాదే అమ్మా! నీ
నేశనిలైక్కదవమ్ నీక్కేలో రెమ్బావాయ్!