తిరుప్పావై - 17వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
17    Click to Play the Paasura       
అమ్బరమే! తణ్ణీరే! శోఱే! అఱమ్ శెయ్యుమ్,
ఎమ్బెరుమాన్! నన్దగోపాలా! ఎழுన్దిరాయ్,
కొమ్బనార్కెల్లామ్ కొழுన్దే! కులవిళక్కే!
ఎమ్బెరుమాట్టి! యశోదా! అఱివుఱాయ్,
అమ్బర మూడఱుత్తు ఓంగి ఉలగళన్ద,
ఉమ్బర్ కోమానే! ఉఱంగా దెழுన్దిరాయ్
శెమ్ పొఱ్కழలడి చ్చెల్వా! బలదేవా!
ఉమ్బియుమ్ నీయు ముఱంగేలో రెమ్బావాయ్!