తిరుప్పావై - 18వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
18    Click to Play the Paasura       
ఉన్దు మదగళిత్త నోడాద తోళ్వలియన్,
నన్ద గోపాలన్ మరుమగళే! నప్పిన్నాయ్!
కన్దమ్ కమழுమ్ కుழలీ! కడై తిఱవాయ్,
వన్దు ఎంగుమ్ కోழி యழைత్తనకాణ్!, మాదవి
ప్పన్దల్‌మేల్ పల్‌కాల్ కుయిలినంగళ్ కూవినకాణ్,
పన్దార్ విరలి! ఉన్ మైత్తునన్ పేర్ పాడ,
శెన్దామరై క్కైయాల్  శీరార్ వళై యొలిప్ప
వన్దు తిఱవాయ్ మకిழிన్దేలో రెమ్బావాయ్!