తిరుప్పావై - 5వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
5    Click to Play the Paasura       
మాయనై మన్ను వడమదురై మైన్దనై,
తూయ పెరునీర్ యమునై త్తుఱైవనై,
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్ఱుమ్ మణి విళక్కై
తాయై క్కుడల్ విళక్కమ్ శెయ్‌ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వన్దు నామ్ తూమలర్ తూవి త్తొழுదు
వాయినాల్ పాడి, మనత్తినాల్ శిన్దిక్క,
పోయ పిழைయుమ్ పుగుతరువా నిన్ఱనవుమ్
తీయినిల్ తూశాగుమ్ శెప్పేలో రెమ్బావాయ్