Guru Pra:rthana


Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

1   Click to Play the sloka        
sri:saile:sa daya:pa:thram dhi:bhakthya:di guna:rnavam |
yathi:ndra pravanam vande: ramya ja:ma:tharam munim ||
2   Click to Play the sloka        
lakshmi:na:tha sama:rambha:m na:tha ya:muna madhyama:m |
asmada:cha:rya paryantha:m vande: guruparampara:m ||
3   Click to Play the sloka        
yo: nithyam achyutha pada:mbuja yugma rukma
vya:mo:hathas thadithara:ni thruna:ya me:ne: |
Asmad guro:r bhagavatho:sya dayaika sindho:ho
ra:ma:nujasya charanau saranam prapadye: ||
4   Click to Play the sloka        
ma:tha: pitha: yuvathayas thanaya: vibhu:thihi
sarvam yade:va niyame:na madanvaya:na:m |
a:dyasya nah kula pathe:r vakula:bhi ra:mam
sri:math thadanghri yugalam pranama:mi mu:rdhna: ||
5   Click to Play the sloka        
bhu:tham sarascha mahada:hvaya bhattana:tha
sri:bhakthisa:ra kulase:khara yo:giva:ha:n |
bhaktha:nghrire:nu paraka:la yathi:ndramisra:n
sri:math para:nkusa munim pranatho:smi nithyam ||
Click to Play the sloka        
O:m bhagavanna:ra:yana abhimatha:nuru:pa svaru:pa ru:pa gunavibhava aisvaryasi:la:di anavadhika:thisaya, asankhye:ya kalya:na gunagana:m, padma vana:laya:m, bhagavathi:m, sriyam de:vi:m, nithya:na pa:yani:m, niravadya:m, de:va de:va divya mahishi:m, akhila jaganma:tharam, asmanma:tharam, asaranya saranya:m, ananya saranaha, saranamaham prapadye: