Ending Prayer


Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

1   Click to Play the sloka        
gi:tha: sa:sthram idam punyam yah patte:th prayathah puma:n |
vishno:h padamava:pno:thi bhaya so:ka:di varjithaha ||
2   Click to Play the sloka        
gi:tha:dhyayana si:lasya pra:na:ya:ma parasya cha |
naiva santhi hi pa:pa:ni pu:rva janma krutha:ni cha ||
3   Click to Play the sloka        
mala nirmo:chanam pumsa:m jala sna:nam dine: dine: |
sakrud gi:tha:mbhasi sna:nam samsa:ra mala mo:chanam ||
4   Click to Play the sloka        
gi:tha: sugi:tha: karthavya: kim anyai ssa:sthra sangrahaihi |
ya: svayam padma na:bhasya mukha padma:d vinissrutha: ||
5   Click to Play the sloka        
bha:ratha:mrutha sarvasvam vishno:r vakthra:d vinissrutham |
gi:tha: gango:dakam pi:thva: punarjanma na vidyathe: ||
6   Click to Play the sloka        
sarvo:panishado: ga:vaha do:gdha: go:pa:la nandanaha |
pa:rttho: vathsas sudhi:r bho:ktha: dugdham gi:tha:mrutham mahath ||
7   Click to Play the sloka        
e:kam sa:sthram de:vaki:puthra gi:tham
e:ko: de:vo: de:vaki: puthra e:va |
e:ko: manthras thasya na:ma:ni ya:ni
karma:pye:kam thasya de:vasya se:va: ||
8   Click to Play the sloka        
ka:ye:na va:cha: manse:ndriyairva:
buddhya:thmana: va: prakruthe:s savabha:va:th |
karo:mi yadyath sakalam parasmai
na:ra:yana:ye:thi samarpaya:mi ||
sri:manna:ra:yana:ye:thi samarpaya:mi
     sarvam sri: krushna:rpanam asthu