Kshe:thra kshe:thrajna vibha:ga yo:gaha - 13th Chapter of BHAGAVAD GITHA

Translated Commentary and Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

sri:mad bhagavadgi:tha mu:lam Download pdf for parayana

slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 34      
1    Click to Play the sloka             
sri: bhagavan uva:cha
idam sari:ram kaunthe:ya!
kshe:thram ithy abhidhi:yathe: |
e:thad yo: ve:ththi tham pra:huhu
kshe:thrajna ithi thadvidaha ||
2    Click to Play the sloka             
kshe:thrajnam cha:pi ma:m viddhi
sarva kshe:thre:shu bha:ratha! |
kshe:thra kshe:thrajnayo:r jna:nam
yath thad jna:nam matham mama ||
3    Click to Play the sloka             
thath kshe:thram yachcha ya:druk cha
yadvika:ri yathas cha yath |
sa cha yo: yath prabha:vas cha
thath sama:se:na me: srunu ||
4    Click to Play the sloka             
rushibhir bahudha: gi:tham
chhando:bhir vividhaih prutthak |
bramhasu:thra padais chaiva
he:thumadbhir vinischithaihi ||
5    Click to Play the sloka             
maha:bhu:tha:ny ahanka:ro:
buddhir avyaktham e:va cha |
indriya:ni dasaikam cha
pancha che:ndriya go:chara:ha ||
6    Click to Play the sloka             
ichchha: dwe:shas sukham duhkham
sangha:thas che:thana: dhruthihi |
e:thath kshe:thram sama:se:na
savika:ram uda:hrutham ||
7    Click to Play the sloka             
ama:nithwam adambhithwam
ahimsa: ksha:nthir a:rjavam |
a:cha:ryo:pa:sanam saucham
stthairyam a:thma vinigrahaha ||
8    Click to Play the sloka             
indriya:rtthe:shu vaira:gyam
anahanka:ra e:va cha |
janma mruthyu jara: vya:dhi
duhkha do:sha:nu darsanam ||
9    Click to Play the sloka             
asakthir anabhishvangaha
puthra da:ra gruha:dishu |
nithyam cha sama chiththathwam
ishta::nishto:papaththishu ||
10    Click to Play the sloka             
mayi cha:nanya yo:ge:na
bhakthir avyabhicha:rini: |
viviktha de:sa se:vithwam
arathir janasamsadi ||
slo:kas        1 - 10        11 - 20       21 - 30       31 - 34